právo duševního vlastnictví

Autorské právo

Zajistíme Vám tvorbu vzorových dokumentů z oblasti autorského práva. Zrevidujeme licenční smlouvy (práva k autorskému dílu, práva výkonného umělce, práva výrobce zvukově obrazového záznamu a další související práva). Ošetříme využití autorských děl v rámci tzv. veřejné produkce. Zajistíme souhlasy autorů od soukromých osob či od kolektivních správců (Ochranný svaz autorský, Divadelní a literární agentura, Intergram). Vypracujeme žalobu na ochranu Vašich autorských práv a zastoupíme Vás v autorskoprávních soudních sporech.

Ochranné známky

Poskytneme Vám komplexní poradenství týkající se ochranných známek národních, mezinárodních či ochranných známek Společenství. Připravíme pro Vás rešerši označení shodného nebo podobného s označením, které máte v úmyslu zaregistrovat jako ochrannou známku. Provedeme Vás celým procesem registrace ochranné známky nebo ji za Vás přímo zaregistrujeme na základě zastoupení před Úřadem průmyslového vlastnictví, WIPO či OHIM Ochráníme Vaši zaregistrovanou ochrannou známku před zneužitím třetími osobami.

Užitné vzory, průmyslové vzory, patenty

Zájemcům o ochranu jejich průmyslového vlastnictví poskytneme poradenství týkající se užitných vzorů, průmyslových vzorů a patentů. Podáme za Vás přihlášku a v rámci řízení před registračním úřadem se vypořádáme s námitkami třetích stran.

Naše kancelář poskytuje též služby on-line, a tak do sídla kanceláře vůbec nemusíte…

Leave a comment

Captcha AKSN.CZ *

Scroll to top